Fa. N. GmbH v. Fa. N. GesmbH & Co KG8 Ob 509/93

Fa. N. GmbH v. Fa. N. GesmbH & Co KG8 Ob 509/93

 

Cơ quan xét xử: Tòa Oberster Gerichtshof, Áo

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên bán: Yugoslav

- Bị đơn: Bên mua – Áo

Tóm tắt tình tiết: Vào năm 1989 một công ty tại Áo giao kết hợp đồng với một công ty và một đại lý tại Yugoslav. Theo hợp đồng, công ty ở Áo phải vận chuyển nguyên vật liệu thô cho công ty tại Yogoslaw để chế biến thành thành phẩm là cọ và chổi.Thành phẩm sau đó được vận chuyển trở về Áo bởi đại lý tại Yugoslav.Khoảng cuối năm 1989, bên bán giao kết một hợp đồng độc lập khác với đại lý tại Yugoslav để vận chuyển số cọ còn lại.Sau đó, bên bán hủy hợp đồng và đại lý tại Yugoslav khởi kiện yêu cầu thanh toán giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại.Bên bán cũng phản tố yêu cầu công ty và đại lý tại Yugoslav trả lại giá trị hợp đồng thứ nhất.

Vấn đề pháp lý: Liệu hợp đồng giữa các bên có thuộc phạm vi điều chỉnh của CISG?

Phán quyết: Tòa phúc thẩm chỉ tập trung giải quyết yêu cầu phản tố của bên mua là công t tại Áo. Tòa chấp nhận phán quyết của tòa sơ thẩm, rằng hợp đồng mua bán thứ hai được xem là thuộc phạm vi điều chỉnh bởi CISG, trong đó tại thời điểm giao kết hợp đồng các bên có trụ sở tại các quốc gia thành viên Công ước khác nhau theo Điều 1(1)(a) CISG. Đối với yêu cầu phản tố của công ty Áo, tòa án xét thấy hợp đồng đầu tiên mà các bên giao kết không phải là hợp đồng cung cấp hàng hóa cho mục đích chế biến hay sản xuất theo CISG, bởi bên mua là công ty Áo đã thực hiện việc cung cấp một phần nguyên vật liệu cần thiết cho hoạt động chế biến và sản xuất với số lượng đáng kể căn cứ theo Điều 3(1) CISG. Hơn nữa, theo Tòa án, việc áp dụng CISG cũng bị loại trừ theo Điều 3(2) CISG, vì “bên có nghĩa vụ cung cấp hàng hóa có phần nghĩa vụ cung cấp lao động hoặc dịch vụ khác vượt trội hơn”. Vì vậy, CISG không được áp dụng để giải quyết tranh chấp này.

Sign in to your account