Netherlands 15 October 2002 Netherlands Arbitration Institute, Case No. 2319 (Condensate crude oil mix case)

Netherlands 15 October 2002 Netherlands Arbitration Institute, Case No. 2319 (Condensate crude oil mix case)

 

Cơ quan xét xử: Cơ quan trọng tài, Hà Lan

Bên tranh chấp:

- Nguyên đơn: Bên bán – Hà Lan

- Bị đơn: Bên mua – Anh Quốc

Tóm tắt tình tiết: Bên bán là doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Lan giao kết 12 hợp đồng mua bán khí ngưng tụ tên là “Rijn Blend” với bên mua là doanh nghiệp cú trụ sở tại Anh Quốc trong năm 1993 và năm 1994. Ngày 11/06/1998, bên mua thông báo cho bên bán về việc không chấp nhận đợt giao hàng tiếp theo bởi vì hàm lượng thủy ngân cao trong Rijn Blend dẫn đến việc không thể tinh chế hay bán lại. Ngày 16/06/1998, bên mua tuyên bố tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ cho đến khi bên bán giải quyết xong vấn đề này. Tuy nhiên, các bên không tìm ra hướng giải quyết và bên mua để cho một số hợp đồng trong tổng số hợp đồng đã giao kết hết hạn, cũng như tuyên hủy các hợp đồng khác. Trong lúc đó, bên bán bán hàng hóa bị bên mua từ chối cho bên thứ ba và khởi kiện yêu cầu đền bù thiệt hại.

Vấn đề pháp lý: Bên mua có được ngừng thực hiện nghĩa vụ theo CISG?

Phán quyết: Hội đồng Trọng tài cho rằng hàng hóa không phù hợp với hợp đồng do không đáp ứng các tiêu chuẩn về tiêu chuẩn thông thường do mức giá các bên đồng ý trả không dành cho loại khi ngưng tụ có hàm lượng thủy ngân cao. Do đó, bên mua có quyền tạm ngừng thực hiện nghĩa vụ theo Điều 71 CISG. Điều này không chỉ áp dụng cho đợt giao hàng tháng 06/1998 mà còn áp dụng cho bất kỳ đợt giao hàng sau nào theo hợp đồng cho đến khi chấm dứt hợp đồng hoặc không gia hạn hợp đồng theo Khoản 1 Điều 73 Công ước.

Sign in to your account