Tập văn bản pháp luật môn LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

 

BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  

- Nhiều tác giả

- Trưởng nhóm biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

- Nhà xuất bản Lao Động

* Giá bìa 50.000 VNĐ

 

 

 

Sign in to your account