Danh mục gợi ý đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực quốc tế 2019 - Bộ môn Luật Thương mại quốc tế

 

MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

TÊN ĐỀ TÀI

1.       

Quy định và thực tiễn áp dụng biện pháp kiểm dịch động thực vật trong khuôn khổ WTO - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2.       

Nguyên tắc cơ chế song song đối với tự vệ thương mại    

3.       

Quy định các biện pháp kiểm dịch động thực vật của EU - Kinh nghiệm cho Việt Nam trong bối cảnh AEC

4.       

Vấn đề thời gian hợp lý theo quy định của CISG 1980

5.       

Quy tắc xuất xứ ưu đãi trong bối cảnh khu vực hoá - Thực tiễn tại Việt Nam

6.       

Đầu tư quốc tế và vấn đề bảo vệ môi trường: Vai trò của cơ chế giải quyết tranh chấp

7.       

Những vấn đề pháp lý trong việc áp dụng ngoại lệ Điều XXIV GATT 1994 về các thiết chế thương mại khu vực

8.       

Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về tạm ngừng thực hiện hợp đồng theo quy định của Công ước Viên 1980

9.       

Vai trò của các biện pháp phi thuế quan trong việc đạt được các mục tiêu của AEC và những vấn đề thực thi

10.   

Vấn đề môi trường trong mối quan hệ với các lợi ích thương mại qua một số vụ tranh chấp trong khuôn khổ WTO

11.   

Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) của các nước ASEAN - Kinh nghiệm cho Việt Nam

12.   

Các vấn đề pháp lý về truất hữu gián tiếp trong pháp luật đầu tư quốc tế

13.   

Vấn đề mua sắm Chính phủ trong TPP - Kinh nghiệm cho Việt Nam

14.   

Cơ chế hết quyền đối với quyền sở hữu trí tuệ các nước trong khu vực ASEAN

15.   

Điều khoản khả thể: điều kiện và thực tiễn áp dụng trong khuôn khổ WTO

16.   

Chính sách cạnh tranh và hoạt động mua lại và sáp nhập xuyên biên giới trong khuôn khổ khu vực thị trường chung

17.   

Tính ràng buộc pháp lý của các thoả thuận sơ bộ trong giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế - So sánh quy định CISG và các hệ thống pháp luật khác.

18.   

Quyền khắc phục sai sót của bên bán khi vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo CISG - Kinh nghiệm cho các bên.

19.   

Vấn đề phát triển bền vững trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài

20.   

Những vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

21.   

Tính thống nhất trong việc giải thích và áp dụng Công ước Viên 1980 về Mua bán Hàng hóa Quốc tế

22.   

Chế tài bồi thường thiệt hại trong Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế và pháp luật Việt Nam

23.   

Pháp luật WTO về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền tiếp cận dược phẩm

24.   

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước: những vấn đề pháp lý và thách thức đối với các quốc gia đang phát triển

25.   

Địa điểm trọng tài trong tố tụng trọng tài thương mại quốc tế

26.   

Nguyên tắc thẩm quyền quyết định thẩm quyền (competence – competence) trong tố tụng trọng tài quốc tế

27.   

Quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp xuyên biên giới

28.   

Trách nhiệm xã hội và hoạt động kinh doanh quốc tế

29.   

Mối quan hệ giữa pháp luật đầu tư quốc tế và vấn đề nhân quyền.

30.   

Vai trò của các tiêu chuẩn công (public standard) và tư (private standard) trong việc điều chỉnh thương mại quốc tế đối với thực phẩm

31.   

Mối quan hệ giữa pháp luật đầu tư quốc tế và vấn đề bảo vệ môi trường

32.   

Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước tiếp nhận đầu tư: cân bằng giữa việc bảo vệ nhà đầu tư và chủ quyền của nước tiếp nhận đầu tư

33.   

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước tiếp nhận đầu tư

34.   

Một số vấn đề pháp lý về bảo vệ kỳ vọng chính đáng của nhà đầu tư nước ngoài trong các tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư

35.   

Trách nhiệm pháp lý của quốc gia trong pháp luật đầu tư quốc tế đối với hành vi vi phạm hợp đồng của doanh nghiệp nhà nước

36.   

Quy chế bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài trong Hiệp định Mỹ- Mexico- Canada (USMCA)

37.   

Vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân theo pháp luật một số quốc gia và đề xuất cho Việt Nam

38.   

Xác định nội dung bắt buộc trong điều khoản hạn chế trách nhiệm khi hợp đồng được điều chỉnh bởi CISG

39.   

Xác định nghĩa vụ thanh toán chi phí luật sư theo quy định CISG

40.   

An ninh quốc gia và vấn đề đầu tư trong lĩnh vực ICT - Kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thực thi các Hiệp định FTA thế hệ mới

41.   

Nguyên tắc công bằng và thoả đáng trong Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam  EU 

42.   

Công ước Singapore về hòa giải: lý luận và thực tiễn về khả năng gia nhập của Việt Nam

43.   

Hòa giải trong các tranh chấp đầu tư quốc tế: thuận lợi và thách thức cho các quốc gia đang phát triển

44.   

Việc thực thi phán quyết trọng tài đầu tư quốc tế tại Việt Nam: Công ước ICSID hay công ước New York 1958 về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài?

45.   

Cơ chế pháp lý đối với các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ tại thị trường Việt Nam

46.   

Quy định  của CPTPP về tự do hóa thương mại điện tử và vấn đề kiểm soát dữ liệu điện tử

47.   

Tự do hóa luồng dữ liệu trên internet và bảo mật thông tin cá nhân: xung đột và giải pháp pháp lý

48.   

Các vấn đề đàm phán mới (lao động, môi trường,..)  trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và vấn đề thực thi của Việt Nam

49.   

Phân tích yêu cầu không phân biệt đối xử trong truất hữu tài sản gián tiếp của quốc gia tiếp nhận đầu tư

50.   

Phân tích mong đợi hợp lý của nhà đầu tư trong nguyên tắc đối xử công bằng và hợp lý (fair and equitable treatment)

51.   

Hợp đồng mua bán trực tuyến và vấn đề bảo vệ người tiêu dùng kinh nghiệm từ Liên minh Châu Âu

52.   

Thực thi nguyên tắc tiếp cận thị trường trong thương mại điện tử trong khuôn khổ WTO

53.   

Thương mại điện tử trong WTO

54.   

Giải quyết tranh chấp WTO trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

55.   

Phạm vi thực hiện chủ quyền trong mối tương quan với nghĩa vụ bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài của nhà nước tiếp nhận đầu tư

56.   

Nghĩa vụ minh bạch về khung pháp lý của nhà nước tiếp nhận đầu tư

57.   

Quy định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đối với nhà đầu tư nước ngoài trong các hiệp định đầu tư quốc tế - Kinh nghiệm cho Việt Nam

58.   

Vấn đề tuân thủ chính sách công cộng của nhà đầu tư nước ngoài - đề xuất cho Việt Nam

59.   

Sự tiến hoá của tiêu chuẩn đối xử tối thiểu dành cho nhà đầu tư nước ngoài - Đánh giá khung pháp lý về đầu tư của Việt Nam

60.   

Các biện pháp tự vệ thương mại

61.   

Quyền buộc thực hiện đúng hợp đồng theo quy định của Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

62.   

Nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa và thông báo hàng hóa không phù hợp hợp đồng của bên mua theo quy định của Công ước Viên 1980.

63.   

Quyền tuyên bố hủy hợp đồng của bên mua trong trường hợp hàng hóa hoặc tài liệu không phù hợp hợp đồng theo quy định của Công ước Viên 1980.

64.   

Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam liên quan đến các chế định hỗ trợ hoạt động trọng tài có yếu tố nước ngoài

65.   

Chế định “Mất quyền phản đối” trong quá trình giải quyết tranh chấp Thương mại quốc tế bằng trọng tài

66.   

Chế định pháp lý, vấn đề tồn tại và giải pháp của trọng tài đầu tư ICSID

67.   

 Chế định Force Majeure và Học thuyết Frustration (“frustration of contract”) trong hợp đồng

68.   

Yêu cầu về tính thống nhất trong việc giải thích và áp dụng Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc

69.   

Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế trong thời đại công nghệ 4.0.

70.   

Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng ở Việt Nam và những giải pháp phòng tránh

71.   

Quyền tác giả và trí tuệ nhân tạo trong Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

72.   

Các quy định pháp lý về thủ tục cấp phép nhập khẩu dược phẩm, kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và bài học đối với Việt Nam.

73.   

Thẩm quyền của trọng tài thương mại và pháp luật cạnh tranh. Thực tiễn và bài học kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới

74.   

Nghĩa vụ giao và nhận hàng của các bên trong hợp đồng (nghiên cứu trong CISG, Incoterms và PECL) 

75.   

Cơ chế rà soát chính sách thương mại của WTO

76.   

Trung Quốc trong các vụ kiện chống bán phá giá gần đây trong WTO

77.   

Minh bạch trong WTO: luật và án lệ

78.   

Chính sách và thực tiễn chống bán phá giá của EU đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc

79.   

Quyền tiếp cận thuốc chữa bệnh trong GATT/WTO

80.   

Một số khía cạnh pháp lý về cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ

81.   

Pháp luật Việt Nam trong bối cảnh đàm phán và thực hiện CPTPP

82.   

Bảo lưu ngoại lệ về văn hóa của Canada trong CPTPP

83.   

Gia nhập ICSID – Kinh nghiệm từ các nước đang phát triển

84.   

Rút lui khỏi ICSID: bài học kinh nghiệm từ các nước Châu Mỹ la tinh

85.   

Nguyên tắc không phân biệt đối xử trong pháp luật đầu tư quốc tế

86.   

Nguyên tắc đối xử công bằng (fair and equitable treatment) trong pháp luật đầu tư quốc tế

87.   

Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước tiếp nhận đầu tư: cân bằng giữa việc bảo vệ nhà đầu tư và chủ quyền của nước tiếp nhận đầu tư.

88.   

Phán quyết của các cơ quan GQTC đối với các tranh chấp đầu tư liên quan đến môi trường

89.   

Các vi phạm về ‘due process’ trong các tranh chấp đầu tư quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam trong thực thi hiệp định đầu tư quốc tế.

90.   

Vấn đề vận dụng tập quán quốc tế và những nguyên tắc chung của luật quốc tế trong các tranh chấp đầu tư quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam.

91.   

Vấn đề vận dụng cách giải thích trong các phán quyết của WTO vào các vụ án đầu tư quốc tế: thuận lợi và khó khăn?

92.   

Mô hình tòa giải quyết tranh chấp đầu tư theo EU: Có thể nhân rộng thành cơ chế chung cho giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế?

Sign in to your account